Sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Công chức - Viên chức

Sửa đổi tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

09:43 19/08/2022

Thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 11 tháng 8 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Responsive image
 

Theo đó:

1. Thông tư  số 07/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 06/10/2022, sửa đổi các Thông tư liên tịch, gồm: 
- Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.
- Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.
- Thông tư liên tịch số 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.
-  Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng.
2. Tiêu chuẩn về tin học, ngoại ngữ thuộc nhóm tiêu chuẩn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh nghề nghiệp được Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi như sau: “có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm hoặc sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ”.
Ngoài ra, so với quy định trước đây Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT bỏ quy định chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo từng hạng áp dụng đối với hạng II, hạng III mà thay vào đó chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng III  sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành. Chẳng hạng như:
- Trước đây theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV: tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp “Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II” phải có chứng chỉ “Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng II”; chức danh nghề nghiệp “Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III” phải có chứng chỉ “Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III”.
- Nay Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi như sau: Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II, Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành bảo vệ thực vật.

 

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online