Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2023
Cải cách hành chính

Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2023

10:53 21/09/2023

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo sâu sát, các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được gắn kết thường xuyên với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, và nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch giai đoạn 2022 - 2025, kế hoạch năm 2023 và bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ. Kết quả, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2022 đạt 84,22%, xếp hạng 42/63 tỉnh/thành phố của cả nước (tăng 05 bậc so với năm 2021).

Responsive image

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị, địa phương tiếp tục cụ thể hóa Chương trình, kế hoạch của tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, đảm bảo công tác cải cách hành chính của năm 2023 hoàn thành theo kế hoạch, từ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, UBND tỉnh An Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, tham mưu UBND tỉnh triển khai đúng tiến độ, chất lượng các mục tiêu, nhiệm vụ của 06 tháng đầu năm 2023 và đã ban hành chương trình, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành tích cực thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú. Công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh ngày càng được nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Chất lượng dịch vụ công, kể cả trực tiếp và trực tuyến từng bước đi vào nề nếp và thông suốt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời gian. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình quy định và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chuẩn hóa, được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Các ngành, các cấp đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Đề án, chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được tỉnh đầu tư khá đồng bộ; bước đầu hình thành các cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành, phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ Chính quyền điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai thực hiện khá tốt và hiệu quả; chất lượng cung cấp dịch vụ công ngày càng được nâng lên, từng bước hoàn thiện. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, thu hút sản xuất, kinh doanh, đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh cũng quan tâm triển khai các nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến các cấp trên địa bàn. Cụ thể, đã kết nối, tích hợp đồng bộ 100% danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, cung cấp cho tất cả thủ tục hành chính của tỉnh là 2.059 dịch vụ công. Trong đó, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (một phần) là 604 dịch vụ, tỷ lệ 29,3%; Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình) là 982 dịch vụ tỷ lệ 47,7%. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến, đạt 75,6%. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh là 335.506 hồ sơ, trong đó, số mới tiếp nhận trong kỳ là 325.174 hồ sơ (trực tuyến là 164.506 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 160.668 hồ sơ), số từ kỳ trước chuyển qua là 10.332 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 334.072 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,57%. Đối với những trường hợp giải quyết quá hạn các đơn vị đều có thư xin lỗi, người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) từ ngày 20/6/2022. Hiện nay, Trung tâm IOC của tỉnh đang vận hành thử nghiệm với 10 lĩnh vực với 08 nhân sự tham gia tiếp nhận thông tin (riêng lĩnh vực lưu trú đã chuyển sang Bộ Công an quản lý). Trung tâm hoạt động theo Quy chế của UBND tỉnh ban hành. Ngoài ra, có 08/11 huyện, thị, thành phố đã ra mắt IOC cấp huyện; còn 3 đơn vị chưa có IOC là: thành phố Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn.
Tuy nhiên, theo đánh giá, bên cạnh những kết quả tích cực trên, thì công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn thiếu tính đột phá, chưa có nhiều mô hình mới về cải cách hành chính, vẫn còn hồ sơ quá hạn (đã trả kết quả quá hạn, đang giải quyết quá hạn): 1.434 hồ sơ, tỷ lệ 0,43%. Mặt khác, các chỉ số xếp hạng khác về cải cách hành chính của tỉnh năm 2022 chưa cao, như: Chỉ số PCI đạt 62,37 điểm, xếp hạng 54/63 (giảm 34 bậc); Chỉ số PAPI đạt 41,00 điểm, xếp hạng 32/63 (giảm 12 bậc). Do đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những tháng cuối năm cần phải tập trung tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, cho biết: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương các tháng cuối năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2023 và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 theo lộ trình quy định.
Hai là, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, quyết liệt, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách hành chính, trong chỉ đạo, điều hành, giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ.
Ba là, từng ngành, từng địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại dẫn đến mất điểm các tiêu chí của Chỉ số cải cách hành chính năm 2022; tổ chức đồng bộ nhiều giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, nhất là cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bốn là, các cơ quan, địa phương cần tăng cường, đẩy mạnh việc số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Năm là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh để nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, góp phần thực hiện thắng lợi, đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang năm 2023./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online