Kiểm tra tiến độ hoàn thành của tỉnh An Giang năm 2017 đối với các tiêu chí trong Bộ Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ đánh giá đối với UBND cấp tỉnh hàng năm
Cải cách hành chính

Kiểm tra tiến độ hoàn thành của tỉnh An Giang năm 2017 đối với các tiêu chí trong Bộ Chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ đánh giá đối với UBND cấp tỉnh hàng năm

03:04 25/07/2017

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch số: 416/KH-UBND, ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017

 
 

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh thành lập đoàn kiểm tra tiến độ hoàn thành của tỉnh An Giang năm 2017 đối với các tiêu chí trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đánh giá đối với UBND cấp tỉnh hàng năm, cụ thể như sau:

1. Thành phần đoàn kiểm tra:

- Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn;

- Ông Nguyễn Bình Định, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thành viên;

- Ông Trịnh Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Thành viên;

- Ông Võ Thiện Cơ, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Thành viên;

- Ông Lý Minh Tài, Chuyên viên Phòng cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Thành viên – Thư ký đoàn.

2. Thành phần đơn vị được kiểm tra:

Đại diện lãnh đạo cơ quan và công chức các phòng, ban chuyên môn có liên quan đến các tiêu chí đánh giá.

3. Nội dung kiểm tra:

Tiến độ, mức độ hoàn thành các tiêu chí trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, tính đến thời điểm kiểm tra (có bảng tiêu chí cụ thể kèm theo Công văn này) .

4. Đối tượng kiểm tra:

Các cơ quan chủ trì phụ trách 8 lĩnh vực theo Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), gồm các sở: Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thời gian kiểm tra, như sau:

- 08 giờ, ngày 26/7/2017: kiểm tra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 14 giờ, ngày 26/7/2017: kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 08 giờ, ngày 27/7/2017: kiểm tra tại Sở Tài chính.

- 14 giờ, ngày 27/7/2017: kiểm tra tại Sở Thông tin và Truyền thông.

- 08 giờ, ngà y 28/7/2017: kiểm tra tại Sở Tư pháp.

- 14 giờ, ngày 28/7/2017: kiểm tra tại Sở Nội vụ.

Trên cơ sở Bảng tiêu chí đánh giá kèm theo Công văn này, đề nghị các cơ quan rà soát, báo cáo kết quả, tiến độ hoàn thành các công việc, các văn bản chứng minh.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời sẽ thông tin đến các cơ quan biết những công việc đã hoàn thành, những công việc chưa hoàn thành để đơn vị tiếp tục thực hiện.

Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online