Đề xuất thí điểm một số mô hình cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Tổ chức - Bộ máy

Đề xuất thí điểm một số mô hình cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

03:56 22/12/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Công văn số 6587/VPUBND-TH ngày 24 tháng 11 năm 2022 về việc tham mưu triển khai thực hiện thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị;

Để có sơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII; Thông báo kết luận số 16-TB/TW ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công văn số 601-CV/TU ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy An Giang về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW của Bộ Chính trị, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các Sở, Ban ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và thu gọn đầu mối bên trong (các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc) thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.
2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời điểm 30/6/2017, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 139 phòng chuyên môn, trong đó: Ủy ban nhân dân cấp huyện đều có 12 phòng chuyên môn và 01 cơ quan chuyên môn đặc thù là Phòng Dân tộc được thành lập ở 7/11 huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tinh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành). Tính đến hiện tại, cấp huyện giữ ổn định 11 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 07 phòng chuyên môn (từ 139 phòng và tương đương xuống còn 132 phòng, cụ thể: Giải thể Phòng Dân tộc huyện Thoại Sơn và thành phố Châu Đốc, giải thể Phòng Y tế huyện Thoại Sơn, huyện Châu Phú, huyện Phú Tân, sáp nhập Văn phòng HĐND&UBND huyện Châu Phú và thành phố Long Xuyên về khối Đảng). Việc thực hiện mô hình giải thể Phòng Dân tộc cấp huyện, Phòng Y tế cấp huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện đã đạt được hiệu quả cao, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
Từ kết quả thực hiện các mô hình thí điểm trên địa bàn huyện trong thời gian qua và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện mô hình giải thể Phòng Dân tộc cấp huyện, Phòng Y tế cấp huyện, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Đồng thời chủ động nghiên cứu, đề xuất thí điểm một số mô hình mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở địa phương.
Đề nghị cơ quan, đơn vị quan tâm, sớm có báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất đến ngày 23 tháng 12 năm 2022 (thứ sáu) để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh An Giang theo quy định./.

Giang_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online