Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Tổ chức - Bộ máy

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế

01:47 10/12/2018

Tiếp tục triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

     Ngày 30/11/2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1947/SNV-TCBC&TCPCP về việc tiếp tục triển khai, thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.
     Để đảm bảo kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối tượng tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức, viên chức đúng thời gian quy (định kỳ 02 lần/năm: chậm nhất ngày 01/4 và ngày 01/10). Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, đánh giá, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, lập danh sách những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế gửi về Sở Nội vụ thẩm định đúng thời gian quy định (nếu sau thời gian này cơ quan, đơn vị, địa phương nào không gửi hồ sơ xem như không có đối tượng tinh giản biên chế theo từng đợt), hồ sơ gửi về Sở Nội vụ gồm:
     - Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị;
     - Danh sách theo Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Riêng Biểu số 2 tổng hợp chung danh sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Công văn số 19524/BTC-NSNN ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính (nêu rõ loại hình đơn vị sự nghiệp);
     - Biên bản họp thống nhất đối tượng tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, địa phương;
     - Đơn của cán bộ, công chức, viên chức nêu rõ lý do tinh giản (cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế);
     - Sổ bảo hiểm xã hội photo và bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội;
     - Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch; hợp đồng lao động lần đầu; Quyết định nâng bậc lương gần nhất; Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo (nếu có) …;
     - Các hồ sơ khác có liên quan đến lý do tinh giản: phiếu đánh giá công chức, viên chức; xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định ….
     Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, số điện thoại: 02963.510009 để được hướng dẫn theo quy định./.
     Xem toàn văn Công văn số 1947/SNV-TCBC&TCPCP tại đây.

 

Bé Sáu – Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online