Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Cải cách hành chính

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia

08:40 22/10/2020

Thực hiện Công văn số 726/UBND-TH ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch tổ chức tập huấn nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức trong việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học. Bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hơn nữa chất lượng quy định thủ tục hành chính; trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức thông qua hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Giới thiệu Tổng quan về Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh quy định về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND  ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Giới thiệu bộ công cụ rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ TTHC để xây dựng dịch vụ công trực tuyến; Phương thức khai thác thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Giới thiệu về dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ Công quốc gia. Các chuyên đề có hướng dẫn quy trình, thực tập và thao tác trên thiết bị thông minh cho cán bộ, công chức thực hiện.
Kế hoạch tập huấn được diễn ra trong 03 ngày từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020 với tổng cộng 729 cán bộ, công chức là cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính các Sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp huyện và công chức làm nhiệm vụ quản trị của hệ thống PAKN và Cổng dịch vụ công; lãnh đạo, công chức làm công tác chứng thực thuộc Phòng tư pháp; lãnh đạo UBND cấp xã và công chức làm công tác chứng thực tại UBND cấp xã./.

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online