Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cải cách hành chính

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03:43 12/08/2021

Kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 28/7/2021

 Kế hoạch với các nội dung triển khai như sau:
1. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh. Thời gian: tháng 01/2022.
2. Tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các bộ, các tỉnh. Gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình thông qua phần mềm. Thời gian: tháng 01/2022.
3. Tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh. Thời gian: tháng 02-3/2022.
4. Điều tra xã hội học. Xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra xã hội học, bao gồm điều tra xã hội học cấp bộ, cấp tỉnh. Tổng số mẫu điều tra chung dự kiến: 23.733 mẫu phiếu. Tổng hợp phân tích xử lý dữ liệu kết quả điều tra xã hội học. Thời gian: tháng 11/2021.
5. Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Thời gian: tháng 01-02/2022.
6. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh. Thời gian: tháng 3/2022.
7. Họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh. Thời gian: tháng 3/2022.
8. Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh. Thời gian: đầu tháng 4/2022.
Các nội dung nêu trên hầu hết do Bộ Nội vụ chủ trì triển khai. Riêng nội dung tại khoản 2 do các bộ, các tỉnh là đối tượng xác định Chỉ số cải cách hành chính thực hiện. 


 Bộ Nội vụ


Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ thường niên được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020./.
 

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online