Ban hành danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân
Cải cách hành chính

Ban hành danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân

11:55 04/11/2022

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 ban hành danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 ban hành danh mục thủ tục hành chính bắt buộc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử cho tổ chức, cá nhân. Theo đó, tổng số thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh là 2121 thủ tục; số lượng kết quả thủ tục hành chính quy định ký số là 1897; số lượng thủ tục thực hiện bản giấy (khác) – không thể ký số là 238. Cụ thể như sau: 

Responsive image

Quyết định được ban hành trên cơ sở triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Theo đó, các ngành, các cấp tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính của tỉnh An Giang.
(Chi tiết danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 2552/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online