UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021-2025
Cải cách hành chính

UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021-2025

10:31 08/12/2020

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021-2025.

    An Giang là tỉnh có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh bao gồm: gạo, thuỷ sản, rau quả.  Ngoài ra, may mặc cũng là một trong những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh. Kim ngạch xuất xuất khẩu hàng hóa năm 2019 đạt 890 triệu USD, phấn đấu năm 2020 là 930 triệu USD. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 4.181 triệu USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 2,8%/năm, đạt 69,1% kế hoạch 2016-2020. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện năm 2020 đạt 180 triệu USD. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 782 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3,4%/năm, tăng 4,27% so kế hoạch. 

  Tính đến thời điểm tháng 9 năm 2020, Việt Nam có 15 FTAs có hiệu lực (mới nhất là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Cuba; Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu – EVFTA), đang trong quá trình đàm phán 3 FTAs khác (văn bản đính kèm). 
   Mục đích của kế hoạch nhằm:
   - Cụ thể hoá nội dung triển khai Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2021 -2025 theo Chỉ thị số 26/CT – TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, nâng cao toàn diện năng lực thực thi các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế.
  - Triển khai Kế hoạch số 403/KH - UBND ngày 27/72016 và Kế hoạch số 730/KH-UBND ngày 13/11/2018 trên cơ sở đáp ứng với tình hình thực tế của địa phương giai đoạn 2021 – 2025.
  - Hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu tỉnh An Giang tận dụng cơ hội, phát huy các lợi thế của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.
  Kế hoạch xác định bốn nội dung trọng tâm, gồm:
  1. Công tác rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc điều chỉnh văn bản quy phạm pháp luật.
  2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.
  3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án đã ban hành; Phát triển các vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết phục vụ xuất khẩu; Phát triển công nghiệp phục vụ xuất khẩu; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mời gọi đầu tư và hoạt động kinh tế đối ngoại; Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá và phòng vệ thương mại)
   4. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.
  Kế hoạch phân công cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tổ chức, triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng (ngày 06 tháng 06) và hằng năm (ngày 06 tháng 12) thông tin kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
(Đính kèm: Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh)                                                                                      

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online