Phê duyệt Đề án xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mới giai đoạn 2021 – 2025
Cải cách hành chính

Phê duyệt Đề án xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mới giai đoạn 2021 – 2025

04:35 09/06/2021

Ngày 02/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1196/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mới giai đoạn 2021 – 2025 (Đề án số 507/ĐA-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thị xã Tân Châu).

- Mục tiêu của Đề án: Đến năm 2024 có thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, lũy kế toàn thị xã có 09/09 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; Đến năm 2025 thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ công nhận.
- Lộ trình thực hiện:
a) Đối với lộ trình xã nông thôn mới
- Năm 2021: xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn “xã nông thôn mới”.
- Năm 2022: xã Vĩnh Xương và đạt chuẩn “xã nông thôn mới”.
- Năm 2023: xã Phú Lộc và Lê Chánh đạt chuẩn “xã nông thôn mới”.
- Năm 2024: xã Tân Thạnh và đạt chuẩn “xã nông thôn mới”.
b) Đối với hồ sơ thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương thẩm định, xét công nhận thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong IV năm 2024.
- Thời gian thực hiện Đề án:
+ Lập và phê duyệt Đề án: Năm 2020 - 2021.
+ Thời gian thực hiện Đề án: Giai đoạn 2021 - 2025.
- Nguồn vốn thực hiện Đề án: từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, vốn doanh nghiệp và nhân dân đóng góp; phân kỳ nguồn vốn đầu tư theo từng năm.
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch trung hạn, hằng năm nhằm đạt mục tiêu, lộ trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới các xã theo quy định tại Quyết định này; xây dựng kế hoạch chuyên đề về huy động xã hội hóa nguồn lực; trong đó, tập trung huy động sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong, ngoài tỉnh để hỗ trợ đầu tư các công trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Cân đối các nguồn vốn ngân sách địa phương đảm bảo đối ứng theo quy định, chủ động công tác chuẩn bị đầu tư, tạo quỹ đất; vận dụng linh hoạt quy trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ công trình trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tăng cường và đổi mới hình thức vận động, tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu để Chương trình nông thôn mới trở thành công tác thường xuyên, đi vào cuộc sống của người dân nông thôn.

 
 


Hình ảnh Thị xã Tân Châu (từ internet)

 

 

Minh Tài – Sở Nội vụ (nguồn: Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh An Giang)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online