Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XIII (2022-2023
Tổ chức - Bộ máy

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XIII (2022-2023

10:52 17/02/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang có Văn bản số 02/CV-LHH ngày 05 tháng 01 năm 2022 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XIII (2022-2023).

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XIII (2022-2023 tại Văn bản số 60/TTr-SNV ngày 14 tháng 01 năm 2022. Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XIII (2022-2023).
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XIII (2022-2023) được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Nhân dân trong lao động, sản xuất và học tập; tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng tạo kỹ thuật trên các lĩnh vực được triển khai, áp dụng có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Qua đó, Hội thi khai thác phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của quần chúng nhân dân, không ngừng tổng kết thực tiễn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhanh chóng ứng dụng đưa tiến bộ khoa học vào sự phục vụ sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương và tỉnh nhà.

Giang_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online