Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
Tổ chức - Bộ máy

Điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017

11:08 05/12/2017

Căn cứ Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017; Căn cứ Thông báo số 1695/TB-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2017

              Sau khi tổng hợp danh sách các thí sịnh đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia tuyển dụng công chức năm 2017. Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (sau đây gọi tắt là Hội đồng Thi tuyển) thông báo nội dung điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2017, như sau:
              1. Hội đồng Thi tuyển công bố 09 vị trí việc làm của 09 cơ quan, đơn vị đã có thí sinh đăng ký có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển (tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở trình độ đại học trong nước) theo Thông báo số 1695/TB-SNV, cụ thể như sau:
              a) Quản lý Tài chính doanh nghiệp, thuộc Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
              b) Quản lý về lao động, thuộc  Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.
              c) Chương trình mục tiêu quốc gia và kinh tế biên giới, thuộc Phòng Kinh tế Ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
              d) Quản lý Môi trường, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Châu.
              đ) Quản lý môi trường, thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú.
              e) Hành chính - Tổng hợp, thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố Châu Đốc.
              f) Quản lý đất đai, thuộc Văn phòng HĐND&UBND thành phố Long Xuyên.
              g) Hành chính-Tổng hợp, thuộcVăn phòng HĐND&UBND huyện Phú Tân.
              h) Theo dõi thi hành pháp luật, thuộc Phòng Quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.
              2.  Ngày 20/11/2017, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc huỷ bỏ chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017. Theo đó, đã huỷ 05 chỉ tiêu ở 5 vị trí thuộc 5 cơ quan, đơn vị, gồm:
              a) Thanh tra phòng chống tham nhũng, thuộc Phòng thanh tra phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh (01 chỉ tiêu).
              b) Kế toán thuộc Văn phòng, Thanh tra tỉnh.
              c) Thanh tra chuyên ngành, thuộc Phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục Thuỷ lợi.
              d)  Hành chính tổng hợp, thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện An Phú.
              đ) Quản lý nông nghiệp, thuộc phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên.
              Hội đồng Thi tuyển đề nghị các thí sinh đã có nguyện vọng đăng ký vào các vị trí nêu tại khoản 1 và 2 Công văn này nghiên cứu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký vào chỉ tiêu của vị trí khác có yêu cầu trình độ chuyên môn phù hợp.
             Thời gian điều chỉnh là từ ngày 05 - 08/12/2017  tại Sở Nội vụ trong giờ hành chính.
Hội đồng Thi tuyển thông báo để các thí sinh biết./. Kèm Thông báo số 01/TB-HĐTT tải
tại đây

 

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online