Báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019
Tổ chức - Bộ máy

Báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019

01:21 01/06/2018

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Tờ trình số 850/TTr-SNV về việc báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2018 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019

     Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở ban, ngành; đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; Chủ tịch UBNDhuyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả sử dụng biên chế trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính trong cơ quanhành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.Thời gian nộp kế hoạch biên chế, các biểu mẫu và tài liệu có liên quan về Sở Nội vụ trước ngày 12/6/2018, đínhkèm file theo địa chỉ mail: phongtcbctcpcp01@gmail.com. Nếu cơ quan, đơn vị khó khăn, vướng mắc, liên hệ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ (qua SĐT: 02963.510.009) để hướng dẫn, giải quyết.
      Tải Tờ trình số 850/TTr-SNV
tại đây và Biểu mẫu kèm theo tại đây./.

 

Phòng TCBC và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online