Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang

08:42 31/12/2022

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang)

Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang gồm có 3 chương với 19 điều, cụ thể:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 5 điều, từ Điều 1 đến Điều 5.
- Chương II: Trách nhiệm và thẩm quyền quyết định, gồm 12 điều, từ Điều 6 đến Điều 17, chia thành 3 mục, Mục 1. Phân cấp trong thực hiện tuyển dụng viên chức, Mục 2. Phân cấp trong thực hiện sử dụng viên chức, Mục 3. Phân cấp trong thực hiện Chế độ tiền lương viên chức.
- Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 2 điều, Điều 18 và Điều 19.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2023.

Thanh Nam- PCCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online