Về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay
Tổ chức - Bộ máy

Về việc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay

09:58 02/05/2019

Thực hiện Công văn số 1492/VPUBND-TH ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế năm 2019

     Để có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2015 đến nay. Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo theo đề cương và biểu mẫu đính kèm (đề cương và biểu mẫu được đăng tải trên Website Sở Nội vụ tỉnh An Giang: http://sonoivu.angiang.gov.vn).
     Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổng hợp nội dung báo cáo gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 5 năm 2019, đồng thời gửi kèm file mềm qua hộp thư điện tử nbsau@angiang.gov.vn. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, số điện thoại: 02963.510009 để được hướng dẫn theo quy định./. tải Công văn số 621/SNV-TCBC-TCPCP về
tại đây, Đề cương tại đây và Phụ lục tại đây.

 

 

Bé Sáu- Phòng TCBC và TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online