Thông báo công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa năm 2017
Công chức - Viên chức

Thông báo công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa năm 2017

04:48 24/04/2018

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

     Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
     Căn cứ Quyết định sổ 677/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Ke hoạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đổi với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017;
     Xét đề nghị của Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức tại Tờ trình số 10/TTr-HĐKTSH ngày 20 tháng 4 năm 2018,

                                                            QUYẾT ĐỊNH:
     Điều 1. Công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với 12 người tổt nghiệp thủ khoa năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này.
     Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ thống nhất ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đổi với người tốt nghiệp thủ khoa có kêt quả kiểm tra, sát hạch đủ điều kiện.
     Điều 3. Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

     Tải Quyết định số 894/QĐ-UBND về tại đây.

 

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online