Thông báo Chương trình học bổng “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng nông nghiệp trọng điểm tại Việt Nam” năm 2024
Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo Chương trình học bổng “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng nông nghiệp trọng điểm tại Việt Nam” năm 2024

03:10 28/06/2024

Phối hợp thực hiện đề nghị của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sở Nội vụ thông báo Chương trình học bổng “Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng nông nghiệp trọng điểm tại Việt Nam” năm 2024. Nội dung chi tiết theo Công văn số 1231/SNV-CCVC

Cụ thể như sau:
1. Nội dung học bổng:
- 03 suất học bổng thạc sĩ toàn phần: miễn phí học theo chương trình đào tạo (trừ các học phần học lại), miễn phí nội trú ở ký túc xá; hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng;
- 03 suất học bổng tiến sĩ bán phần: hỗ trợ 50% học phí theo chương trình đào tạo (trừ các học phần học lại), miễn phí nội trú ở ký túc xá.
2. Đối tượng nhận học bổng:
- Đối với học bổng thạc sĩ: cán bộ, công chức, viên chức đương giữ chức vụ hoặc trong diện quy hoạch chức vụ Phó Trưởng phòng cấp huyện trở lên.
- Đối với học bổng tiến sĩ: cán bộ, công chức, viên chức đương giữ chức vụ hoặc trong diện quy hoạch chức vụ Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.
3. Chương trình đào tạo:
Ngành, mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được liệt kê tại Cổng thông tin của Học viện Nông nghiệp. Người đăng ký xét tuyển truy cập vào đường link sau để lựa chọn ngành đào tạo:
https://vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-thac-si
https://vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-tien-si
4. Các quy định khác liên quan đến học bổng:
Điều kiện, tiêu chí xét chọn học bổng, thời gian nhận học bổng,..và các nội dung liên quan đến khóa đào tạo được quy định chi tiết tại Thông báo số
1588 TB/HVN-CTSV ngày 05/9/2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đính kèm theo Công văn này.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự chương trình học bổng, Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị rà soát, đề cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự xét tuyển Chương trình học bổng nêu trên. Cán bộ, công chức, viên chức được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cử đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 15 Quyết định số 58/2020/QĐ-UBND1, có vị trí việc làm phù hợp và đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn của đơn vị. Hồ sơ người đề cử và danh sách trích ngang (theo biểu mẫu) gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 10/7/2024 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Rất mong sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Xuán Tiên - Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online