Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới
Tổ chức - Bộ máy

Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới

11:24 10/09/2018

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện Chợ Mới đã xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Chợ Mới.

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới. Ngày 8 tháng 8 năm 2018 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới.
Việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tăng cường khai thác các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho đơn vị sự nghiệp; đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững. Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

 

 

Giang_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online