Báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
Công chức - Viên chức

Báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

02:36 06/07/2017

Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1056/SNV-CCVC về việc báo cáo kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

 
 

Theo đó:
Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định và nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý đội ngũ trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý bị xử lý kỷ luật năm 2016 (trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 31/12/2016), báo cáo gồm 03 Biểu:
- Biểu 01-KLCC: Báo cáo thống kê Danh sách công chức bị xử lý kỷ luật năm 2016 (
đính kèm).
- Biểu 02-KLVC: Báo cáo thống kê Danh sách viên chức bị xử lý kỷ luật năm 2016 (
đính kèm).
- Biểu 03-KLCB: Báo cáo thống kê Danh sách cán bộ cấp xã bị xử lý kỷ luật năm 2016 (
đính kèm).
  Thời hạn gửi báo cáo về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 21 tháng 7 năm 2017 (ngoài gửi báo cáo bằng văn bản các cơ quan, đơn vị gửi file qua địa chỉ email htphu@angiang.gov.vn).

Xem toàn văn Công văn số 1056/SNV-CCVC tại đây.

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online