phê duyệt phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc
Tổ chức - Bộ máy

phê duyệt phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc

11:08 10/09/2018

Sở Giao thông vận tải có công văn gửi Sở Nội vụ kèm dự thảo Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc.

Sở Nội vụ đã tiến hành thẩm định và trình lên UBND tỉnh phê duyệt Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc.

Ngày 17 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1677/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc.
Quy chế này quy định nguyên tắc chế độ làm việc, tổ chức hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải, Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, Bến xe khách Châu Đốc và quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch hội đồng và các thành viên Hội đồng quản lý.

 

Nguyễn Thị Giang - Phòng TCBCTCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online