Về việc xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ chức - Bộ máy

Về việc xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

07:49 25/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Công văn số 754/UBND-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2017 về việc giao quyền tự chủ tài chính, phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 và xây dựng Đề án chuyển đổi cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập

                    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh. Ngày 17 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3073/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
                    Mục tiêu của quy hoạch là nhằm tăng cường khai thác các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công và các nguồn thu khác; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời để tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là 09 (chín) đơn vị và sẽ thực hiện thủ tục chuyển đổi 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện tự đảm đảo toàn bộ chi thường xuyên, chi đầu tư theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Thị Giang - Phòng TCBC-TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online