Mời dự Hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật
Tổ chức - Bộ máy

Mời dự Hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật

09:41 18/02/2019

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 123/KH-SNV ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Sở Nội vụ, Sở Nội vụ trân trọng kính mời:

     1. Thành phần tham dự:
- Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tổ chức các Sở, Ban ngành;
- Đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo UBND và Trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
- Đại diện lãnh đạo các Hội có tính chất đặc thù.
     2. Nội dung:
- Triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
 Hướng dẫn điều chỉnh, xây dựng lại Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP trong từng cơ quan, đơn vị đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, chính xác, hiệu quả và công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Tải Nghị định
tại đây
- Triển khai Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Tải Nghị định tại đây
- Triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tải Nghị định tại đây
- Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Tải Thông tư tại đây.
     3. Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 26/02/2019 (Thứ Ba).
     4. Địa điểm: Tại Hội trường Sở Nội vụ, số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
    Rất mong các cơ quan, đơn vị, địa phương cử người tham dự đầy đủ và đúng thành phần theo Thư mời.
    * (Ghi chú: Về tài liệu Hội nghị, đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương tải Thông tư và Nghị định về theo địa chỉ trang web: sonoivu.angiang.gov.vn và mang tài liệu khi tham dự)./. Tải Thư mời
tại đây.

 

 

Song Khánh - Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online