Thông báo Kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Công chức - Viên chức

Thông báo Kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

04:34 21/05/2021

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020; Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) thông báo kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020.

Responsive image
 

 Hội đồng thi đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố có công chức, viên chức dự thi thực hiện một số nội dung sau đây:
1. Thông báo kết quả thi, danh sách trúng tuyển đến từng công chức, viên chức có tên trong Danh sách đính kèm (các trường hợp trúng tuyển trong danh sách cột ghi chú có chữ ”Đạt”).
2. Công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi được bổ nhiệm vào ngạch mới và hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 01/5/2021.
3. Thẩm quyền bổ nhiệm ngạch đối với các trường hợp trúng tuyển kỳ thi thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017  và Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 , cụ thể:
- Giám đốc Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên, kế toán viên, kiểm lâm viên.
- Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm ngạch đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên. 
4. Cơ quan, đơn vị tại mục 3 Thông báo này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi, vị trí việc làm của công chức, viên chức đã trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức đảm bảo theo đúng quy định trước khi ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức, viên chức trúng tuyển theo quy định. Nếu phát hiện có trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch dự thi thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) xem xét, hủy bỏ kết quả kỳ thi.
5. Đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, chậm nhất 05 ngày kể từ ngày Thông báo này được ký ban hành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp các giấy tờ có liên quan của công chức trúng tuyển gửi Sở Nội vụ để thẩm định, bổ nhiệm ngạch theo thẩm quyền. Các loại giấy tờ bổ sung, gồm:
- Quyết định tuyển dụng vào công chức và quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức.
- Quyết định lương hiện hưởng.
- Quyết định điều động, chuyển công tác trong giai đoạn từ khi đăng ký dự thi đến ngày 10/5/2021 (nếu có).
Hội đồng thi thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để thực hiện. Thông báo này được đăng trên trên 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online