Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
Công chức - Viên chức

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

08:38 13/07/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 138/QĐ-SNV ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Nội vụ. Trong đó có nhiệm vụ: trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 01/2015/QĐUBND, Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND2 trên phạm vi toàn tỉnh cho thấy về đối tượng, một số quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng không còn phù hợp với Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND, không còn phù hợp với tình hình thực tế, sau khi nghiên cứu Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang. 


Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang khi được ban hành sẽ ảnh hưởng đến cán bộ, công chức, viên chức và các  cơ quan, đơn vị. Do đó, nhằm đảm bảo tính khả thi khi được ban hành, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến đến cán bộ, công chức, viên chức, tổng hợp và có ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020 (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử ntnam05@angiang.gov.vn).  
Các văn bản (gồm: dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang, Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND, Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND) được gửi vào hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị (mail.angiang.gov.vn) và được đăng toàn văn tại mục “Lấy ý kiến Dự thảo văn bản” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và tại mục “Công chức, viên chức” trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

 Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị./. 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng Công chức Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online