Đề nghị báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Công chức - Viên chức

Đề nghị báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

10:33 29/10/2019

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

 Để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ đúng quy định, góp phần thực hiện chỉ số thành phần thuộc bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2019, Sở Nội vụ đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp  thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Thống kê số liệu kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019; Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (số liệu), theo các Biểu mẫu như sau:

- Biểu BM A gồm 4 mẫu:  

+ BM A -1.1: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo sau đại học không thuộc ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2019 (bao gồm: cá nhân tự túc và các nguồn học bổng).

+ BM A -1.2: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước giai đoạn 2016 – 2019.

+ BM A -1.3: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước giai đoạn 2016 – 2019.

+ Biểu BM A -2.1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019.

- Biểu mẫu BM B gồm 7 mẫu:

+ BM B -1.1: Danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo sau đại học không thuộc ngân sách nhà nước năm 2019 (bao gồm: cá nhân tự túc và các nguồn học bổng).

+ BM B -1.2: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước năm 2019.

+ BM B -1.3: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2019

+ Biểu BM B-1.4: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước 2020.

- Biểu BM B -1.5: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở trong nước năm 2020.

- Biểu BM B -2.1: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2019.

- Biểu BM-2.2: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2020.

Lưu ý: đối với các cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc điển hình như Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp thống kê đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đề cương như sau:

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng đạt được so với Kế hoạch đề ra.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Đề xuất kiến nghị.

Thống kê và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 (đồng thời gửi file thống kê vào hộp thư điện tử: dxtien@angiang.gov.vn). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công chức, viên chức (điện thoại: 02963.856.922)./. 

File đính kèm:

1. Biểu BM A : Tải về

            2. Biểu mẫu BM B: Tải về

Xuân Tiên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online