Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện năm 2022)
Tổ chức - Bộ máy

Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện năm 2022)

10:17 20/12/2022

Thực hiện quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 856/BC-SNV ngày 16/12/2022 về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý Hội năm 2022; Báo cáo số 855/BC-SNV ngày 16/12/2022 về việc báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2022.

Trong năm 2022, các cấp Hội, quỹ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo Điều lệ và quy định pháp luật. Đặc biệt, các tổ chức Hội, quỹ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… cho hội viên của tổ chức mình.
Các cấp Hội, quỹ đã tích cực ra sức vận động, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng và các tổ chức, mạnh thường quân, những người hảo tâm… trong năm 2022 đã vận động trên 200 tỷ đồng, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; một số tổ chức hội thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả cao như: tư vấn pháp luật cho người nghèo, phụ nữ và trẻ em; việc tổ chức sinh hoạt cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần cho người cao tuổi để sống khỏe mạnh hơn; việc chăm sóc, khám chữa bệnh, hỗ trợ vật chất cho người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi cũng được thực hiện có hiệu quả; công tác khuyến học cũng đạt hiệu quả cao, khuyến khích hỗ trợ cho việc học tập, nâng cao thành tích học tập, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương… chung tay cùng Nhà nước đấu tranh chống tư tưởng sai trái, nâng cao trình độ dân trí và xóa đói giảm nghèo, chăm lo sức khỏe nhân dân, người khuyết tật, quan hệ hữu nghị.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì còn tồn tại những hạn chế: về nguyên tắc hoạt động của Hội là tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, nhưng hiện nay, hầu hết các tổ chức Hội đều báo cáo khó khăn về kinh phí hoạt động, đặc biệt là đối với các hội đặc thù. Mặc dù Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí hoạt động thông qua việc giao biên chế để làm cơ sở cấp kinh phí; Chế độ, chính sách đối với lãnh đạo chuyên trách tại hội đặc thù không phải là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền được Đảng, Nhà nước điều động, phân công làm việc tại hội, đồng thời cũng không phải là người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có thính chất đặc thù thực hiện khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV. Tuy nhiên còn một số vấn đề khó khăn, vướng mắc như sau:
+ Thứ nhất: “thực hiện thỏa thuận” sẽ dẫn đến cùng đối tượng, vị trí, nhiệm vụ như nhau nhưng chế độ, chính sách thì có thể khác nhau (hội tự thỏa thuận, nhưng cũng từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ).
+ Thứ hai: Chủ tịch hội là người đứng đầu hội, thực hiện thỏa thuận như thế nào với hội, đề xuất mức thù lao quá cao thì thành viên còn lại của hội có ý kiến được hay không. Trường hợp Chủ tịch hội quyết định chế độ thù lao cho mình cao vì không có mức trần, thì vấn đề này giải quyết như thế nào?
+ Thứ ba: Do thực hiện theo thỏa thuận nên sẽ có chênh lệch về thù lao của chức danh lãnh đạo Hội tại các địa phương khác nhau. Dẫn đến sự so sánh giữa hội tại xã này so với hội tại xã khác, huyện này với huyện khác…
+ Thứ tư: Theo quy định việc thảo thuận phải đảm bảo tương quan nội bộ và theo quy định của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, nếu tương quan nội bộ thì không đúng quy định của Bộ luật Lao động và ngược lại, cụ thể: (Những người đã nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã được hưởng thù lao hàng tháng bằng 1,50 lần so với mức lương cơ sở bằng 2.235.000đ; Những người không thuộc đối tượng nghỉ hưu giữ chức danh Chủ tịch Hội đặc thù cấp xã thực theo thỏa thuận của Bộ Luật Lao động (vùng II: 4.160.000đ; vùng III: 3.640.000đ; vùng IV: 3.250.000đ)).
Từ những khó khăn trên, đề nghị Bộ Nội vụ Đề xuất Bộ Nội vụ có văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện việc thỏa thuận theo khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV để các địa phương dễ thực hiện trong thời gian tới; Đối với UBND tỉnh, tiếp tục quan tâm hỗ trợ về vấn đề kinh phí hoạt động, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, để các hội có điều kiện hoạt động tốt hơn.


Chí Linh_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online