Thông báo Điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023
Công chức - Viên chức

Thông báo Điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023

04:36 14/06/2024

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 đã ban hành Thông báo số 22/TB-HĐT về điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023

Theo đó: sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, ghép phách và tổng hợp điểm thi, được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân tỉnh, Hội đồng thi trân trọng thông báo điểm thi đến các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) có thí sinh dự thi; Hội đồng thi đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung:
1. Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 đến từng cán bộ, công chức, viên chức dự thi có tên trong Danh sách đính kèm Thông báo này.
2. Thông báo việc phúc khảo và giải quyết các kiến nghị về điểm thi: 
a) Hội đồng thi tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi (có mẫu kèm theo) và giải quyết các kiến nghị về điểm thi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký Thông báo này. Lưu ý: Hội đồng thi không phúc khảo môn kiến thức chung và môn tiếng Anh.
b) Phí phúc khảo thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2021/TT-BTC : 150.000 đồng/bài thi.
c) Địa chỉ nhận đơn: Đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện theo địa chỉ: Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023), số 89 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Để biết thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo số 22/TB-HĐT.

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online