Thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng chương trình về học tập ngoại ngữ
Công chức - Viên chức

Thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng chương trình về học tập ngoại ngữ

08:12 18/02/2019

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Sở Nội vụ có Công văn số 216/SNV-CCVC về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng CTQG về học tập ngoại ngữ

     Theo đó: để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ đúng thời gian quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thống kê và lập báo cáo theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, cụ thể gồm:
     1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức.
     2. Thực trạng trình độ ngoại ngữ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
     3. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thời gian tới.
     4. Kiến nghị, đề xuất cụ thể về giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ thực thi công vụ và đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
     Thống kê và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25 tháng 02 năm 2019 (đồng thời gửi file thống kê vào hộp thư điện tử: htphu@angiang.gov.vn)./.   
     Xem toàn văn Công văn số 216/SNV-CCVC
tại đây; tải file Biểu mẫu ban hành kèm theo Công văn số 563/BNV-ĐT tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online