Báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Tổ chức - Bộ máy

Báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập

02:31 08/02/2021

Ngày 01 tháng 02 năm 2020 Bộ Nội vụ có Công văn số 425/BNV-TCBC về việc kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022 và Công văn số 503/VPUBND-TH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022;

Responsive image
 

     Trên cơ sở nội dung các Văn bản có liên quan, ngày 3 tháng 02 năm 2021 Sở Nội vụ có Văn bản số 256/SNV-TCBC&TCPCP về việc báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (gọi tắt là hợp đồng lao động), gồm các nội dung như sau:

    1. Báo cáo việc quản lý, sử dụng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư của năm 2021 (Theo Công văn số 425/BNV-TCBC ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nội vụ).

     2. Kế hoạch số lượng người làm việc và số hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư của năm 2022; tăng, giảm so với năm 2021 (Đính kèm các biểu 2A, 2B, 2C).

     Thời hạn gửi Báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Song Khánh (Phòng TCBC&TCPCP)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online