Khảo sát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017
Công chức - Viên chức

Khảo sát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

08:54 05/07/2017

Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 04 tháng 7 năm 2017, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, báo cáo chính xác số lượng biên chế được giao, số biên chế chưa sử dụng để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017

 
 

 Với những nội dung lưu ý như sau:
1. Việc đăng ký của cơ quan, đơn vị là cơ sở để Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng. Vì vậy, đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc khảo sát, đăng ký chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức của cấp mình quản lý bảo đảm chính xác, hạn chế tối đa việc đề nghị sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã báo cáo Sở Nội vụ.
2. Nhu cầu tuyển dụng công chức là các vị trí việc làm theo danh mục Đề án vị trí việc làm được UBND tỉnh phê duyệt cho từng Sở, Ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện tại Công văn số 491/UBND-TH ngày 19/4/2016.
3. Về chỉ tiêu tuyển dụng: đề nghị xác định trên cơ sở biên chế hành chính chưa sử dụng, được UBND tỉnh giao năm 2017 và có tính toán thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo quy định.
4. Văn bản báo cáo và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, đề nghị gửi về Sở Nội vụ (đồng thời gửi file mềm (Excel hoặc Word) vào địa chỉ hộp thư điện tử: pdtien@angiang.gov.vn) trước ngày 17/7/2017. Sau thời gian quy định nêu trên, nếu các cơ quan, đơn vị không báo cáo xem như không có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017.


Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1033/SNV-CCVC: Tải về

Dũng Tiến

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online