Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019
Công tác Văn thư lưu trữ

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019

09:19 29/10/2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1362/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thưu - Lưu trữ năm 2019.

Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức cần tuyển dụng

Tổng số viên chức cần tuyển làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2019 là 02 người, yêu cầu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành đào tạo cần tuyển

Tin học

Ngoại ngữ

Các yêu cầu khác

 

 

01

 

Lưu trữ viên

 

 

ĐH

Đại học Lưu trữ và Quản trị văn phòng hoặc đại học chuyên ngành khác.

 

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc A

Bậc 2/6 hoặc B

Nếu đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

 

01

Phụ trách mạng thông tin

 

ĐH

Đại học Công nghệ thông tin

 

ĐH

Bậc 2/6 hoặc B

Không

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

3.1. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 01/12/2019.

3.2. Địa điểm: Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang, địa chỉ: số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3.3. Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm theo chỉ tiêu được niêm yết và điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển gồm:

- Bản chụp các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý.

- Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có).

b) Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),…theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thầm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

4. Hình thức và nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định;

4.2. Vòng 2:

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút;

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 dự kiến cuối quý IV năm 2019 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

6. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức năm 2019 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang được đăng trên Cổng thông tin điển tử tỉnh An Giang (tại website:http//www.angiang.gov.vn), Cổng thông tin Sở Nội vụ (http://sonoivu.angiang.gov.vn) và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang.

Nếu có vấn đề chưa rõ, có thể liên hệ với Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Địa chỉ: số 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại: 02963 727899 hoặc 0353.930.609)  trong giờ làm việc để được hướng dẫn./. tải Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây, Kế hoạch tuyển dụng.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Chi cục Văn thư Lưu trữ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online