Những điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang
Công tác Văn thư lưu trữ

Những điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang

08:53 21/07/2021

Ngày 09 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND 09 tháng 7 năm 2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là Quyết định sửa đổi, bổ sung).

 Nội dung Quyết định này có một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

1. Bố cục:

Quyết định có 02 điều, cụ thể:

- Điều 1 quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Điều 2 quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản và trách nhiệm thi hành Quyết định.

2. Nội dung cơ bản

Quyết định sửa đổi, bổ sung nhằm mục đích phù hợp quy định pháp luật hiện hành, tích hợp các quy định có liên quan về công tác văn thư đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1: Bổ sung về công tác quản lý và sử dụng thiết bị lưu khoá bí mật trong công tác văn thư;

- Bổ sung khoản 2a, khoản 2b, khoản 2c, khoản 2d, khoản 2đ, khoản 2e, khoản 2g, khoản 2h, khoản 2i, khoản 2k vào sau khoản 2; khoản 7a sau khoản 7; khoản 11a sau khoản 11 Điều 3: Bổ sung các khái niệm từ ngữ theo quy định tại Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư;

- Bổ sung Điều 3a, Điều 3b vào sau Điều 3: Do Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa quy định rõ về nguyên tắc, yêu cầu quản lý công tác văn thư, lưu trữ và chưa có quy dịnh về giá trị pháp lý của văn bản điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 6: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa nói rõ về văn bản chuyên ngành;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 7:

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

+ Thể thức văn bản hành chính được sửa đổi theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020.

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa quy định rõ thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý ngành.

- Sửa đổi khoản 1; bổ sung khoản 2a, khoản 2b, khoản 2c vào sau khoản 2 Điều 8: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa đề cập đến Hệ thống quản lý tài liệu điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 11:

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa thể hiện ký quyền cấp trưởng phải ghi “Q.”;

+ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa quy định về ký số văn bản.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa quy định về thể thức bản sao giữa văn bản giấy và văn bản điện tử;

- Bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 15: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa quy định về tiếp nhận văn bản điện tử, quản lý văn bản đi, đến trên Hệ thống;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản  3, Điều 16: Quy định việc chuyển giao văn bản không cần thiết lập sổ chuyển giao mà ký nhận trực tiếp vào sổ đăng ký văn bản đến;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17: Bổ sung việc giải quyết các văn bản có mức độ khẩn trước;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18: Bổ sung các quy định về trình tự đối với văn bản điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 19: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND chưa quy định cụ thể, rõ ràng việc ghi số và ngày, tháng ban hành văn bản đặc biệt là đối với văn bản điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 20: Bổ sung cụ thể hơn đối với việc đăng ký văn bản đi;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 21: Bổ sung các quy định về ký số của cơ quan, tổ chức đối với văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 22: Bổ sung các quy định về phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 23: Bổ sung quy định lưu văn bản điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 24: Bổ sung quy định về lập hồ sơ điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 25: Bổ sung việc giao nộp hồ sơ điện tử;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 26: Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu bộ phận hành chính;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 27: Bổ sung quy định về quản lý thiết bị lưu khoá bí mật, đóng dấu, ký số của cơ quan, tổ chức.

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2021. Nội dung chi tiết xem tại đây: 36/2021/QĐ-UBND.pdf

 

 

Nguyễn Võ Đình Thịnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online