An Giang công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

An Giang công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

09:15 10/07/2019

Sáng ngày 09/7, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang; công bố Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì.

Responsive image
 

Theo đồng chí Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, kết quả Chỉ số CCHC tỉnh An Giang năm 2018 đạt 80,77 điểm, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp hạng 04/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Về cấu trúc chỉ số CCHC cấp tỉnh gồm 08 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí và 96 tiêu chí thành phần, trong đó gồm 34 tiêu chí, 70 tiêu chí thành phần đánh giá/thẩm định; 7 tiêu chí, 26 tiêu chí thành phần xác định qua kết quả khảo sát, điều tra xã hội học.

Kết quả điểm đạt được so với điểm chuẩn cụ thể: Đối với điểm thẩm định, chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh An Giang được Hội đồng thẩm định đánh giá đạt 50,56 điểm/60 điểm (mất 9,44 điểm). Đối với điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính, tỉnh An Giang đạt 30,20 điểm/40 điểm (mất 9,8 điểm) bao gồm tổng hợp 03 kết quả điểm thành phần như: Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS): đạt 10,81 điểm/12 điểm; Khảo sát lãnh đạo, quản lý: đạt 16,89 điểm/23,5 điểm; Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội: đạt 2,5/4,5 điểm.

Phân tích kết quả, trong 34 tiêu chí, 70 tiêu chí thành phần tự đánh giá thẩm định của Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018, tỉnh An Giang đạt điểm tối đa 16 tiêu chí, 47 tiêu chí thành phần; không đạt điểm tối đa 18 tiêu chí, 23 tiêu chí thành phần.

Kết quả khảo sát sự hài lòng đối với 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt bình quân 87,42% đánh giá hài lòng. Trong đó, có 07 cơ quan đạt trên 90% hài lòng; 10 cơ quan đạt từ 80% đến 90% hài lòng. Chỉ có 01 đơn vị có Chỉ số hài lòng đạt 52%.

Kết quả Chỉ số hài lòng đối với, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố đạt bình quân 84,9% đánh giá hài lòng. Trong đó, có 04 đơn vị đạt từ 90% đối tượng khảo sát hài lòng, 4 đơn vị đạt từ 80% đến dưới 90% và 03 đơn vị đạt mức từ 70% đến dưới 80%.

Kết quả đo lường sự hài lòng năm 2018 của tỉnh đạt bình quân 86,46% đối tượng khảo sát đánh giá hài lòng và đều đạt trên 80% đánh giá hài lòng ở cả cấp sở và UBND cấp huyện. Trong đó, cấp sở đạt 87,42%; cấp huyện đạt 84,9%. Với kết quả đó, có thể thấy chất lượng cung ứng dịch vụ công, hay chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đã tạo được sự hài lòng khá tốt trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu của các Sở, Ngành và địa địa phương đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình, kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND đã đặt ra yêu cầu cụ thể đối với chỉ số CCHC cấp tỉnh, đồng thời đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị trong năm 2019. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Quyết định số 3455 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện công tác CCHC; tiếp tục phát huy những mặt đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC để tham mưu UBND tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh.

Đối với Chỉ số CCHC các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, rà soát những ưu điểm, hạn chế, trong công tác CCHC của cơ quan, địa phương mình, làm rõ nguyên nhân hạn chế, trách nhiệm của tập thể, cá nhân từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế phát huy thêm những kết quả mới thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp, sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và địa bàn quản lý. Quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp phần nâng cao kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019.

Responsive image  
Responsive image  
Responsive image  

Dịp này, UBND đã trao Bằng khen cho 09 tập thể đạt kết quả cao Chỉ số CCHC năm 2018 và trao Bằng khen cho 08 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ứng dụng CNTT vào CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online