Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016
Tổ chức - Bộ máy

Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016

02:06 28/11/2017

Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định

            Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
            Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
            Căn cứ Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người được tuyển dụng vào công chức nhưng không đến nhận việc sau thời hạn quy định và phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016;
            Sở Nội vụ tỉnh An Giang thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định, cụ thể như sau:
           1. Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này đã trúng tuyển bổ sung trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016.
           2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh có trách nhiệm đến Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ: số 5, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:
           a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo). Đồng thời, thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra.
           b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo) hoặc phiếu hẹn trả kết quả của Sở Tư pháp.
           c) Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng thì nộp thêm bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
          3. Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ http://sonoivu.angiang.gov.vn). Cần biết thêm chi tiết, thí sinh liên hệ đến Phòng Công chức, viên chức (số điện thoại 02963 856 922) để được hướng dẫn./. Danh sách kèm theo tải
tại đây

 

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online