Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp xác định 28 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Xây dựng chính quyền

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp xác định 28 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

03:28 14/01/2021

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp xác định 28 xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tham dự có Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: An Phú, Châu Thành, Tân Châu, Tịnh Biên, Tri Tôn.

Responsive image

Responsive image

       Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất xác định lại 28 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; ý kiến của các thành viên dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến như sau:

      1. Trước tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương đối với quyết tâm của các địa phương trong việc xây dựng các xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên phải chọn phương án thấp với tổng số xã được đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới là 28 xã (tỷ lệ 75% số xã đạt chuẩn nông thôn), đối với 6 xã còn lại sẽ thực hiện các chỉ tiêu không cần vốn và khi đến gần cuối giai đoạn sẽ đánh giá để đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tỷ lệ tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 80%). 
     Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu thị xã Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cần giảm bớt 03 xã ở các huyện còn lại đã được chọn tại Quyết định số 785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung 03 xã (Lê Chánh, Tân Thạnh, Phú Lộc) của thị xã Tân Châu theo tinh thần chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 92-TB/BCSĐ ngày 02 tháng 11 năm 2020.
      2. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Sở, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh bổ sung 03 xã Lê Chánh, Tân Thạnh và Phú Lộc, thị xã Tân Châu thay thế cho 03 xã: Vĩnh Bình – huyện Châu Thành, Quốc Thái – huyện An Phú và Vĩnh Trung – Tịnh Biên.
    Lý do: (1) Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 thành lập thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành; (2) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế về khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; (3) đảm bảo việc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao và phù hợp với quy định. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tham dự cuộc họp có báo cáo đến Ban Thường vụ Huyện ủy và quán triệt để cán bộ, đảng viên, địa phương nắm, ủng hộ.
   Giao các Sở, ban ngành chuyên môn quản lý các tiêu chí, chỉ tiêu cần vốn đầu tư chủ động khảo sát, làm việc với các địa phương để đề xuất đầu tư đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Chương trình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
    3. Đối với 05 xã (không kể xã Vĩnh Bình – huyện Châu Thành vì đã được thành lập thị trấn): Quốc Thái – huyện An Phú; Vĩnh Trung và An Nông – huyện Tịnh Biên; Núi Tô và Lạc Quới – huyện Tri Tôn và xã Mỹ Phú – huyện Châu Phú: phải quán triệt quan điểm là vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí để đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trước mắt tập trung thực hiện các chỉ tiêu không cần vốn. Đến năm 2023 yêu cầu các xã này phải hoàn thành các tiêu chí không cần vốn, đây là điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối nguồn lực bổ sung đầu tư các công trình xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
    Giao Ủy ban nhân dân các huyện: An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tại địa bàn các xã nêu trên.
Giao Ủy ban nhân dân các huyện: An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn rà soát, lồng ghép đầu tư với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.
    Đồng thời, Ủy ban nhân dân các huyện: An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, xác định vị trí, tạo quỹ đất để đến năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức đánh giá và xem xét đầu tư để đảm bảo nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Thông báo số 92-TB/BCSĐ ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.
     4. Đối với xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành mặc dù đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 thành lập thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành. Tuy nhiên, để huyện Châu Thành đủ điều kiện hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới thì cần tiếp tục đầu tư cho thị trần Vĩnh Bình bằng nhiều nguồn lực khác nhau:
     - Thống nhất với đề xuất của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục bố trí vốn đầu tư cho Trường THPT Vĩnh Bình. Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thêm 01 điểm Trường THPT để đảm bảo huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nghiên cứu lựa chọn, đề xuất thêm 01 điểm Trường THPT để hỗ trợ huyện thực hiện hoàn thành Chương trình giai đoạn 2021-2025.
- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành rà soát, đề xuất các tuyến cầu, đường giao thông thuộc Tiêu chí Giao thông của huyện nông thôn mới trên địa bàn thị trấn Vĩnh Bình nhằm đáp ứng điều kiện huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
      - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phân bổ nguồn lực hỗ trợ thị trấn Vĩnh Bình hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu, hạ tầng giáo dục, văn hóa – xã hội, nâng cấp trụ sở Ủy ban nhân dân… sao cho phù hợp thực tế nguồn lực của địa phương và quy định của pháp luật. Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát nguồn vốn kiến thiết đô thị để hỗ trợ thị trấn Vĩnh Bình trong công tác kiến thiết thị chính.  
     5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường thực hiện xã hội hóa để huy động nhiều nguồn lực thực hiện, chủ động lồng ghép nhiều chương trình để đầu tư cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng như đầu tư cho các xã đã được thành lập thị trấn trong thời gian qua.
     6. Đối với các huyện Châu Thành, Chợ Mới và thị xã Tân Châu: giao các Sở, ngành chuyên môn quản lý các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện Chương trình phối hợp với các địa phương rà soát, khảo sát, đánh giá, thống nhất danh mục đầu tư. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới/thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, làm cơ sở để các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo Đề án được duyệt.
    7. Đối với 10 xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phải hoàn thành các chỉ tiêu không cần vốn trong quý III năm 2021. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Đồng thời, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục để chọn xã điểm và huyện điểm tập trung chỉ đạo, hỗ trợ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định.
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Minh Tài – Sở Nội vụ (nguồn: Thông báo số 17/TB-VPUBND ngày 13/01/2021)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online