Lấy ý kiến góp ý và đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
Văn phòng Sở

Lấy ý kiến góp ý và đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang

03:38 25/04/2022

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ, Công văn số 791/VPUBND-NC ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (gửi kèm theo).

Để văn bản được ban hành đúng quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên và gửi về Sở Nội vụ đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2022 để Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

2. Đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nêu trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định; tổng hợp ý kiến đóng góp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND tỉnh. (Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.angiang.gov.vn)

 Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online