Lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 2)
Văn phòng Sở

Lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 2)

08:48 12/05/2022

Thực hiện Công văn số 791/VPUBND-NC ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã xây dựng và gửi lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo và đảm bảo tính khả thi, thống nhất cao khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiên cứu có ý kiến (lần 2) đối với nội dung dự thảo.
Văn bản góp ý gửi về Sở Nội vụ (qua Văn phòng Sở) đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2022 để tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Quyết định, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
Đồng thời, đề nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định nêu trên lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến công khai theo quy định; tổng hợp ý kiến đóng góp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND tỉnh.
(Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu  ý kiến góp ý (lần 1) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Nội vụ).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm phối hợp thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online