Góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương
Văn phòng Sở

Góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương

11:25 07/09/2020

Trên cơ sở Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 210/UBND-TH ngày 21 tháng 3 năm 2019 về việc tăng cường thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4230/VPUBND-TH ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Sở Nội vụ đã hoàn thành dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nội vụ; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhằm hoàn thiện các nội dung trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Quyết định.

 Ý  kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị, vui lòng gửi về Sở Nội vụ (qua địa chỉ hộp thư điện tử dbtoan@angiang.gov.vn hoặc qua hệ thống Văn phòng điện tử) trước ngày 16 tháng 9 năm 2020 để Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện trình Ủy ban nhân tỉnh ký ban hành./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online