Sở Nội vụ hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023
Văn phòng Sở

Sở Nội vụ hoàn thành công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023

09:07 28/12/2023

Thực hiện Hướng dẫn số 1522/UBND-TH ngày 14/11/2023 về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Sở Nội vụ đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan, chính xác, đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Kết quả có 8 công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%, 29 công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 80%.
Kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức là cơ sở quan trọng để quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ trong thời gian tới.

Văn phòng Sở

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online