Thông báo


 • filter_1LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội cloud_download
  Thủ tục thành lập hội cloud_download
  Thủ tục phê duyệt điều lệ hội cloud_download
  Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cloud_download
  Thủ tục đổi tên hội cloud_download
  Thủ tục hội tự giải thể cloud_download
  Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cloud_download
  Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cloud_download
  Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cloud_download
  Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ cloud_download
  Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ cloud_download
  Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cloud_download
  Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cloud_download
  Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động cloud_download
  Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ cloud_download
  Thủ tục đổi tên quỹ cloud_download
  Thủ tục quỹ tự giải thể cloud_download
 • filter_2LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
  Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
  Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
 • filter_3LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
  Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh cloud_download
 • filter_4LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới cloud_download
 • filter_5LĨNH VỰC CÔNG CHỨC
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thi tuyển công chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển công chức cloud_download
  Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cloud_download
  Thủ tục thi nâng ngạch công chức cloud_download
  Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng. cloud_download
  Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên cloud_download
 • filter_6LĨNH VỰC VIÊN CHỨC
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức cloud_download
  Thủ tục thi tuyển viên chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển viên chức cloud_download
  Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức cloud_download
 • filter_7LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc cloud_download
  Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ cloud_download
  Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cloud_download
 • filter_8LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cloud_download
  Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh cloud_download
  Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh cloud_download
  Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cloud_download
  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề cloud_download
  Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề cloud_download
  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thành tích đột xuất cloud_download
  Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thành tích đối ngoại cloud_download
 • filter_9LĨNH VỰC TÔN GIÁO
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP cloud_download
  2. Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cloud_download
  3. Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cloud_download
  4. Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cloud_download
  5. Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo cloud_download
  6. Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ươngQuản lý nhà nước về tôn giáo cloud_download
  7. Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cloud_download
  8. Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo cloud_download
  9. Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP cloud_download
  10. Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 19, Nghị định số 92/2012/NĐ- CP cloud_download
  11. Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo cloud_download
  12. Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh cloud_download
  13. Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP cloud_download
  14. Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ-CP cloud_download
  15. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo cloud_download
  16. Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện cloud_download
  17. Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam cloud_download

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online