Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn

10:40 17/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT ngày 6 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Responsive image

Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Lãnh đạo địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Việc bình xét thi đua, khen thưởng thực hiện công khai, dân chủ và theo đúng quy định. Tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời, đảm bảo được tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp. Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến của đơn vị cơ bản được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động kịp thời, các thành viên Hội đồng đã làm tốt vai trò tham mưu về công tác TĐKT.  Việc bình xét thi đua, khen thưởng cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Hồ sơ lưu trữ rõ ràng, được phân theo mục, loại đầy đủ.

Responsive image
 
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua để rút kinh nghiệm; Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến còn lúng túng; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, điển hình hình tiên tiến chưa được quan tâm chú trọng thường xuyên. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo đơn vị; Gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục quán triệt Chỉ thi 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, cần sớm ban hành các Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đơn vị cần thực hiện trong thời gian tới:
- Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác TĐKT, đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo đơn vị. 
- Quan tâm phát động thi đua ngắn hạn theo đợt, theo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị (tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khó thực hiện…) tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, khen thưởng kịp thời; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 
- Gắn trực tiếp các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục quán triệt Chỉ thi 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác TĐKT; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; đối tượng là người trực tiếp lao động;  phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời bám sát và thực hiện theo đúng văn bản quy định hiện hành về công tác thi đua,khen thưởng.
- Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và hoạt động cụm, khối thi đua. Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.
- Quy trình, hồ sơ, thủ tục hồ sơ  trình khen thưởng phải đảm bảo đúng, đủ các thành phần theo quy định; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải phù hợp với hình thức, mức hạng và theo mẫu quy định định tại Nghị Nghị định số 91/2017/N
Đ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ./.

Nguyễn Minh Trực

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online