Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang

04:35 18/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐTĐKT ngày 08/12/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Ngày 17/8/2022, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Responsive image

Quang cảnh buổi kiểm tra

Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; Phát động phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề và tổ chức thực hiện có hiệu quả; Việc bình xét thi đua, khen thưởng được đơn vị thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định; Tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời, đảm bảo được tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng xét Sáng kiến kịp thời được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động, các thành viên Hội đồng đã làm tốt vai trò tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh phát động như: Phong trao thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở; Hồ sơ về thi đua, khen thưởng được lưu trữ rõ ràng, phân loại đầy đủ.


Responsive image 
Đ/c Lê Huy Bình, Ủy viên HĐ.TĐKT tỉnh phát biểu kết luận

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Cần đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua; Quan tâm đến công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện, bồi dưỡng các mô hình mới, các điển hình hình tiên tiến nổi bật; Cần ra soát, kiểm tra kỹ về điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trước khi trình cấp trên khen thưởng, hạn chế việc hồ sơ đề nghị khen thưởng không đảm bảo chất lượng, bị trả về. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng đặc biệt là sự gương mẫu đi đầu của lãnh đạo đơn vị; Gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục quán triệt Chỉ thi 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng./.
 

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online