Xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Tổ chức - Bộ máy

Xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ

09:59 27/01/2023

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 116/SNV-TCBC&TCPCP về việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026.

Theo đó, để việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động (theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) giai đoạn 2022 - 2026 đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026 theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo mẫu, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 02 năm 2023 để thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trong quá trình xây dựng Đề án tinh giản biên chế, để đảm bảo đạt được mục tiêu, chỉ tiêu chung về tinh giản biên chế và tránh trường hợp sai sót trong giải quyết chính sách tinh giản biên chế do không đúng đối tượng, không đúng quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần lưu ý một số nội dung sau:
1. Khi xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định của Trung ương về việc giảm ít nhất 5% biên chế công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 để xây dựng Đề án đảm bảo đạt mục tiêu, chỉ tiêu biên chế của Trung ương và của tỉnh quy định.
2. Rà soát đưa vào Đề án các đối tượng đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/201//NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.
3. Không thực hiện giải quyết tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/201//NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5873/BNV-TCBC ngày 14 tháng 12 năm 2015 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Công văn số 5670/BNV-TCBC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Nội vụ về thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Xem toàn văn Công văn số 116/SNV-TCBC&TCPCP và tải mẫu Đề án tại đây.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Bé Sáu - Phòng TCBC&TCPCP.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online