Tỉnh An Giang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII
Tổ chức - Bộ máy

Tỉnh An Giang triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

10:51 17/02/2022

Cùng với việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của địa phương, Tỉnh uỷ - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Quá trình triển khai đã tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bộ máy hành chính nhà nước các cấp từng bước tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn và kỹ năng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội được lựa chọn. Một số kết quả đạt được:
1. Bộ máy hành chính
- Đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: giữ ổn định 19 cơ quan chuyên môn và 02 cơ quan tương đương Sở là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh được thành lập theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Quản lý khu Kinh tế được thành lập theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
- Tiến hành rà soát, sắp xếp bên trong của các Sở, Ban ngành và tương đương.
+ Rà soát sắp xếp, kiện toàn giảm 25 phòng chuyên môn thuộc Sở (từ 137 phòng xuống còn 112 phòng).
+ Giảm 02 chi cục: chuyển 01 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương về Tổng cục Quản lý thị trường (giảm từ 17 chi cục xuống còn 15 chi cục).
- Sắp xếp giảm 26 phòng thuộc chi cục và tương đương (từ 65 phòng giảm còn 39 phòng). 
- Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (08 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố). Trong đó có 139 phòng, ban. UBND huyện, thị xã, thành phố đều có 12 phòng chuyên môn thành lập theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và 01 cơ quan chuyên chuyên môn đặc thù là Phòng Dân tộc được thành lập ở 7/11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (Châu Đốc, Tân Châu, An Phú, Tinh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành). Đã rà soát, sắp xếp giảm 05 phòng, từ 139 phòng xuống còn 134 phòng (thực hiện thí điểm hợp nhất với Văn phòng cấp uỷ: 02; sáp nhập 03).
* Ngoài ra, tỉnh còn triển khai thực hiện các mô hình thí điểm:
- Về thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện
+ Mô hình kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời Giám đốc Sở Nội vụ. 
+ Mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện ở 04/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Tri Tôn).
+ Mô hình Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ thực hiện ở 04/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành).
+ Mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện thực hiện ở 02/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú).
+ Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực hiện ở 145/156 xã, phường, thị trấn.
+ Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đã triển khai thực hiện thành công ở 879/879 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh  (đạt 100%).
- Về thí điểm trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện
Mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện ở 07/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên).
- Về thí điểm hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn (hoặc tham mưu) thuộc Ủy ban nhân dân có chức năng, nhiệm vụ tương đồng cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện
Hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện ở 02/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú).
- Về tổ chức lại đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh
Hợp nhất Đảng ủy khối Dân Chính Đảng với Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập các cấp
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 tỉnh An Giang có 867 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó có 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 157 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban ngành tỉnh, 703 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
So với năm 2015 đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể giảm 123 đơn vị sự nghiệp, trong đó giảm 41 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, Ban ngành và tương đương, giảm 82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (đạt tỷ lệ 12,42% so với mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đặt ra giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so năm 2015). 
3. Tinh giản biên chế
- Biên chế hành chính: giai đoạn 2015 - 2021 đã sắp xếp giảm 453 biên chế công chức (trong đó: giảm 280 biên chế của các cơ quan hành chính theo lộ trình tinh giản hàng năm; chuyển 126 biên chế từ Chi cục Quản lý thị trường về Tổng cục Quản lý thị trường và chuyển 47 biên chế sang Khối đảng), đạt tỷ lệ 10,37% so với mục tiêu quy định của Trung ương đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so năm 2015.
- Biên chế sự nghiệp: giai đoạn 2015 - 2021 đã giảm 5.105 người (trong đó: giảm 4.265 người trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình tinh giản hàng năm; chuyển 840 người của Trường Đại học An Giang về trực thuộc Trường Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh), đạt tỷ lệ 11,22% so với mục tiêu quy định giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. 
 

Giang_Phòng TCBC&TCPCP

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online