An Giang: chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng
Cải cách hành chính

An Giang: chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

04:22 23/06/2020

Ngày 23/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An giang ban hành Công văn số 664/UBND-TH về việc chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Nội dung cụ thể như sau:

Việc cập nhật, công khai tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh là tiêu chí thành phần quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh trong thời gian qua. UBND tỉnh đánh giá cao sự nổ lực tham gia vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh của phần lớn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện không nghiêm túc có sự đùng đẩy trách nhiệm cho nhau. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

          1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

           - Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải trao đổi thống nhất phương án cập nhật tiến độ giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 02 đơn vị vào cổng Dịch vụ công của tỉnh[1]. Mốc thời gian lấy thông tin thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2020 đến hết tháng 06/2020. Thời gian hoàn thàng trước ngày 15/7/2020 và báo cáo UBND tỉnh.

           - Phối hợp với UBND cấp huyện làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị đã để xảy ra tình trạng chậm xử lý hồ sơ trên hệ thống dẫn đến hồ sơ trể hạn tháng sau cao hơn tháng trước trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

           - Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp huyện rà soát, xử lý theo thẩm quyền các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã không tham gia vận hành cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc tham gia với hình thức đối phó (số liệu cập nhật không đầy đủ)[2]. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020.

          2. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng, ban chuyên môn xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật vào hệ thống thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định của Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tham gia vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tra cứu. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020.

          3. Sở, ban, ngành tỉnh tự rà soát và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập toàn bộ thông tin thủ tục hành chính đã giải quyết của đơn vị vào Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo trùng khớp với số liệu báo cáo hàng quý về công tác kiểm soát thủ tục hành chính[3]. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020.

          4. Căn cứ văn bản báo cáo hàng tháng Sở Thông tin và Truyền thông về công bố thông tin xử lý văn bản, giải quyết TTHC trên môi trường mạng, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ ghi nhận lại các đơn vị thực hiện không nghiêm túc việc vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh (hồ sơ quá hạn trên hệ thống lớn hơn 2% đối với cấp tỉnh; lớn hơn 3.5% đối với cấp huyện) và trừ mỗi lần 0,5 điểm vào tổng số điểm cải cách thủ tục hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị.


[1] Công văn số 339/UBND-TH ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh về kết nối, tích hợp thông tin dữ liệu dữ liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

[2] Công văn số 529/STTTT-CNTT-BCVT ngày 18/6/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về công bố thông tin xử lý văn bản, giải quyết TTHC trên môi trường mạng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh tháng 06.

[3] Báo cáo số 878/BC-SNV ngày 04/06/2020 của Sở Nội vụ về Kết quả Chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX tỉnh An Giang năm 2019.

Phòng Cải cách hành chính

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online