Phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
Cải cách hành chính

Phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018

03:28 27/03/2018

Ngày 07/3/2018, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 361/KH-SNV về việc phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, địa phương. Khuyến khích tinh thần làm việc của tập thể sở, ban ngành, địa phương và bản thân mỗi cán bộ, công chức trong việc nghiên cứu, tìm kiếm sáng kiến, giải pháp áp dụng vào thực tế để tăng hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục xây dựng nền hành chính tỉnh An Giang thông suốt, chuyên nghiệp, hướng đến hiện đại.

1. Tiêu chí thi đua:
a) Tập thể:
- Triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng các nhiệm vụ, mục tiêu, đề án được giao trong Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của UBND tỉnh.
- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của cơ quan, địa phương đúng thời gian quy định, xác định đầy đủ các lĩnh vực cải cách hành chính (công tác chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền; kiểm tra; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính), có bố trí kinh phí thực hiện.
- Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính, triển khai thực hiện đầy đủ các hình thức tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra.
- Ban hành kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền, tiến hành kiểm tra đầy đủ theo kế hoạch, các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đều được xử lý bằng văn bản.
- Báo cáo công tác cải cách hành chính đầy đủ, gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.
- Triển khai công tác giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đầy đủ, đúng quy định tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.
- Công khai đầy đủ thủ tục hành chính, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân.
- Cơ quan, địa phương không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, vi phạm giờ giấc làm việc, uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, bị phản ánh nhũng nhiễu, phiền hà người dân trong thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Triển khai thực hiện tốt Công văn số 22/BCĐ-CCHC ngày 06/11/2014 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai thực hiện tốt công việc liên quan đến xác định Chỉ số cải cách hành chính (Par Index).
- Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, giải pháp về nâng cao hiệu quả Quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI), nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI) của cơ quan, địa phương.
- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
- Thực hiện nghiêm và đi đầu trong các hoạt động cải cách hành chính do UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai, phát động.
- Có sáng kiến cải cách hành chính mang lại hiệu quả được ghi nhận.
- Kết quả Chỉ số cải cách hành của cơ quan, địa phương trong nhóm tốt.
- Có đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2018 và gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian (chậm nhất đến hết ngày 30/3/2018).
b) Cá nhân:
- Tham gia tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan, địa phương.
- Có đóng góp hoặc sáng kiến, giải pháp áp dụng hiệu quả vào thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, địa phương góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của cơ quan, địa phương và của tỉnh.

2. Hình thức và số lượng khen thưởng:
a) Bằng khen UBND tỉnh cho 06 tập thể có số điểm dẫn đầu trong khối thi đua (03 tập thể cấp sở và phòng, ban, đơn vị thuộc sở; 03 tập thể UBND cấp huyện, các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện, tập thể UBND cấp xã).
b) Bằng khen UBND tỉnh cho 10 cá nhân:
- 06 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 02 tập thể có số điểm liền kề trong 02 khối thi đua (khối tỉnh, khối huyện): Mỗi tập thể (08 tập thể) được đề xuất 01 cá nhân tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Sau đó, thành viên Ban Chỉ đạo xem xét, lựa chọn lại 06 cá nhân (bằng lấy phiếu), đề xuất UBND tỉnh tặng Bằng khen.
- 04 cá nhân còn lại do Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh đề nghị các tập thể đề xuất chọn cán bộ, công chức của cơ quan, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, có đề xuất, sáng kiến đóng góp tích cực vào hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương và của tỉnh, gửi danh dách về Sở Nội vụ tổng hợp, gửi lấy ý kiến thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh xét chọn (bằng lấy phiếu), 04 cá nhân tiêu biểu, trình UBND tỉnh tặng Bằng khen.
c) Khen thường đột xuất (nếu có): Căn cứ vào thực tế quá trình triển khai trong năm 2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh xem xét (bằng phiếu kín), để lựa chọn những tập thể (tối đa 02), những cá nhân (tối đa 02) có tâm huyết, năng động, sáng tạo, có đề xuất, sáng kiến áp dụng hiệu quả vào công tác cải cách hành chính của tỉnh, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 07/3/2018

 

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online