Thông báo Danh mục tài liệu và hướng dẫn làm bài thi trên hệ thống trực tuyến
Công chức - Viên chức

Thông báo Danh mục tài liệu và hướng dẫn làm bài thi trên hệ thống trực tuyến

08:27 20/05/2024

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2023 đã ban hành các Thông báo số 05/TB-HĐT ngày 07/5/2024 và Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 17/5/2024 với các danh mục tài liệu đã được công bố,

Cụ thể:
1. Danh mục Tài liệu môn kiến thức chung và môn ngoại ngữ: đã được công bố tại Thông báo số 05/TB-HĐT (đính kèm).
2. Danh mục tài liệu môn chuyên môn, nghiệp vụ và bổ sung danh mục tài liệu môn kiến thức chung: đã được công bố tại Thông báo số 07/TB-HĐT (đính kèm).
Ngoài ra, Hội đồng thi đăng file Hướng dẫn thí sinh làm bài trên hệ thống thi trực tuyến đã được giảng viên hướng dẫn vào ngày 18/5/2024 (đính kèm).
 
 
 

 

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online