Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số
Công chức - Viên chức

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số

04:20 10/05/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1601/VPUBND-TH ngày 04 tháng 4 năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 303/UBDT-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2019; Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố phối hợp thực hiện các nội dung như sau:

     1. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cung cấp các nội dung báo cáo theo đề cương đối với số liệu cán bộ, công chức dân tộc thiểu số thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh và thực hiện Biểu số 01, 02, 04, 05, 06, 07.
     2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo các nội dung theo đề cương và mẫu biểu kèm theo Công văn số 303/UBDT-TCCB, trong đó:
     - Sở, ngành tỉnh: thực hiện Biểu số 01, 02, 04, 05, 06, 07. Riêng Sở Y tế, đề nghị chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cung cấp thông tin thống kê dân số các dân tộc của tỉnh An Giang năm 2018 theo Biểu số 08.
     - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: thực hiện Biểu số 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (bao gồm số liệu cán bộ, công chức dân tộc thiểu số thuộc các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp huyện).
     3. Đề cương báo cáo và mẫu biểu có thể tải về tại Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ (www.sonoivu.angiang.gov.vn). Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện báo cáo, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 16/5/2019 và gửi tập tin excel về hộp thư điện tử: pdtien@angiang.gov.vn.
     Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.
     Tải Công văn số 727/SNV-CCVC về
tại đây, Biểu báo cáo về tại đây./.

 

Dũng Tiến - Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online