Thông báo Kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021
Công chức - Viên chức

Thông báo Kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

10:55 17/02/2022

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021;

Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) ban hành Thông báo số 23/TB-HĐTNN về kết quả thi, danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021. Theo đó: Hội đồng thi đề nghị các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức dự thi thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Thông báo kết quả thi, danh sách trúng tuyển đến từng công chức, viên chức có tên trong Danh sách kèm theo Thông báo số 23/TB-HĐTNN (các trường hợp trúng tuyển trong danh sách cột ghi chú có chữ ”Đạt”).
2. Công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi được bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp mới và hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 01/02/2022.
3. Đối với công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, chậm nhất 05 ngày kể từ ngày Thông báo được ký ban hành, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổng hợp các giấy tờ có liên quan của công chức trúng tuyển gửi Sở Nội vụ để thẩm định, thực hiện bổ nhiệm ngạch theo quy định. Các loại giấy tờ bổ sung, gồm:
- Quyết định tuyển dụng vào công chức, quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch công chức. 
- Quyết định lương hiện hưởng.
- Quyết định điều động, chuyển công tác trong giai đoạn từ khi đăng ký dự thi đến ngày 02/02/2022 (nếu có).
- Ngoài ra, các trường hợp được nêu dưới đây bổ sung quyết định bổ nhiệm ngạch (chuyên viên, thanh tra viên hoặc kiểm lâm viên):
+ Công chức, viên chức được nâng ngạch.
+ Cán bộ, công chức cấp xã được tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên.
+ Công chức, viên chức được bổ nhiệm ngạch cho phù hợp với vị trí việc làm.
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện khắc phục theo Kết luận số 71-KL/TW bổ sung văn bản minh chứng đã khắc phục xong.
Thông tin chi tiết vui lòng tải Thông báo số 23/TB-HĐTNN và các Phụ lục tại đây./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online