Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023
Công chức - Viên chức

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023

07:36 07/02/2024

Trên cơ sở báo cáo của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về kết quả tiếp nhận, tổng hợp và thẩm định, kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023 (Báo cáo gửi kèm theo) và nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức kỳ thi tuyển công chức theo Kế hoạch và chỉ tiêu năm 2023;

Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2023 xin báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2023, như sau:
1. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 557 hồ sơ. Trong đó:
a) Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện là: 541 hồ sơ. Trong đó:
- Đủ hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định: 531 hồ sơ
- Đủ hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, về văn bằng đào tạo chuyên môn chỉ mới có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứ chưa được cấp bằng tốt nghiệp chính thức: 07 hồ sơ, gồm: 
+ 06 hồ sơ trình độ đại học.
+ 01 hồ sơ trình độ thạc sĩ.
- Đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tuy nhiên hồ sơ thiếu 1 hoặc một số thành phần hồ sơ theo quy định tại Thông báo số 946/TB-UBND, gồm 03 hồ sơ, cụ thể:
+ 01 hồ sơ không nộp văn bằng, chứng chỉ kèm theo.
+ 02 hồ sơ, trên Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên.
b) Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện là: 16 hồ sơ. Lý do là: chuyên ngành đào tạo không đúng chuyên ngành yêu cầu tuyển dụng tại Thông báo số 946/TB-UBND.
2. Để làm cơ sở thông báo, triệu tập và niêm yết danh sách thí sinh tham dự kỳ thi theo quy định, Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh năm 2023 kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Danh sách 541 thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2023. Đối với các trường hợp có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trình độ Đại học, Thạc sĩ), hồ sơ thiếu 1 hoặc 1 số thành phần theo quy định tại Thông báo số 946/TB-UBND, Hội đồng sẽ Thông báo để các thí sinh hoàn thiện hồ sơ trước ngày thi.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng Công chức - Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online